Договор аренды складского помещения

ДОГОВІР ОРЕНДИ

складського приміщення

 

“___” лютого 20__ р.

  _________________________________________________________ в особі, ____________________________________, що діє на підставі __________________  надалі іменується   „Орендодавець”,   з однієї сторони,  та

 Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа ______________, що надалі іменується “Орендар”,   з іншої сторони, котрі далі за текстом іменуються також як „Сторони” а кожна окремо “ Сторона”, уклали даний договір  про наступне:

 1. Предмет договору

 1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов’язані із переданням Орендодавцем Орендареві у строкове платне користування складського приміщення загальною площею  _______________ кв.м.. що знаходиться за адресою: ______________________________________________________________

1.2. Приміщення, що орендується, є повністю придатним до експлуатації за його цільовим призначенням (а саме для розміщення в ньому складу магазину для оптової торгівлі насінням), та відповідає усім вимогам протипожежної та санітарної безпеки.

1.3. Приміщення‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акта прийому передачі.

 2. Мета оренди

  2.1. Приміщення надається Орендарю для розміщення в ньому складу-магазину для приймання, зберігання, насіннєвого матеріалу, оптової і роздрібної торгівлі насінням.

3. Орендна плата

 3.1.Плата за користування приміщенням вноситься Орендарем  у грошовій формі. Орендар за кожний місяць користування складським приміщенням сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі ______ (______________) грн. разом з ПДВ за один м.кв. площі орендованого складу.

3.2. У випадку зміни орендної плати в сторону зростання Орендодавець за один календарний місяць зобов’язаний попередити про це Орендаря та сумісно погодити з останнім розмір орендної плати.

 4. Термін оренди

 4.1. Строк оренди становить 360 календарних днів  з моменту підписання даного договору та акту прийому передачі, що є невід’ємною частиною останнього.

4.2. Строк оренди може бути скорочений або продовжений лише за згодою Сторін.

4.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або у випадках прямо передбачених чинним законодавством.

4.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

  5. Права та обов’язки сторін

 Орендодавець за цим Договором має наступні права та  обов’язки:

– передати Орендарю  в строкове платне користування, не пізніше дня підписання акту прийому передачі:

     а) Ваги підлогові діапазон зважування 300 кг – 1 шт. ;

     б)  Автонавантажувач АС- 21м – 1 шт.;

– Орендодавець має право вимагати від Орендаря належного      виконання   умов даного Договору;

– Орендодавець  має право виступити з ініціативою про розірвання даного   Договору у випадках,  передбачених чинним                  законодавством України;

Орендар за цим Договором має  наступні права та обов’язки:

–  використовувати Приміщення за його цільовим призначенням;

–  своєчасно та у повному обсязі здійснювати орендні платежі, незалежно від його господарської діяльності;

–  підтримувати Приміщення в належному стані, запобігати його пошкодженню та псуванню;

– дотримуватися протипожежних правил, вимог, норм та стандартів, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

  6. Відповідальність Сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавства.

7. Вирішення можливих суперечок

7.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі недосягнення згоди передаються на розгляд до  компетентного Суду.

 8. Форс-мажор

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин нездоланної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після підписання даного договору, мають надзвичайний характер, та які ця Сторона не могла ні передбачати, ні подолати загальноприйнятими засобами.

8.2. Якщо тривалість дії форс-мажорних обставини перевищує один календарний місяць, дія даного Договору припиняється автоматично, після подання зацікавленою Стороною відповідних документів із підтвердженням факту дії форс-мажорних обставин.

9. Інші умови

 9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.  .

9.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною останнього і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *