Договор аренды помещения

ДОГОВІР
НАЙМУ ПРИМІЩЕННЬ

м. Київ

___________ року

 

Мале приватне підприємство __________________» (надалі іменується “Наймач”), в особі директора _________, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та Відкрите акціонерне товариство  «_____________ , (надалі іменується “Наймодавець”) в особі голови правління __________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір найму приміщень (надалі іменується “Договір”) про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець зобов’язується передати Наймачеві, а Наймач зобов’язується прийняти у строкове платне користування приміщення, визначені у цьому Договорі, а також зобов’язується сплачувати Наймодавцеві орендну плату.

1.2. Нерухоме майно, яке передається в оренду за цим Договором (надалі іменується “приміщення”), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ________________, б.7 та складається з будівлі їдальні та ресторану та належать Наймодавцеві на праві власності, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ________ від _________ р., номер ________.

2. СТРОК НАЙМУ

2.1. Приміщення надається в найм на строк одинадцять місяців з моменту прийняття його за актом передання-приймання, який підписується Сторонами.

2.2. У момент підписання акта передання-приймання Наймодавець передає Наймачеві ключі від приміщення.

2.3. Строк найму може бути змінений лише за згодою Сторін.

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМ

3.1. Плата за користування приміщенням складає ________гривень за місяць.

3.2. Плата за користування приміщенням сплачується готівкою. Оплата здійснюється не пізніше п’ятого числа кожного місяця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ

4.1. Наймодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Наймачем приміщення та стану приміщення.

4.2. Наймодавець зобов’язаний:

– надати приміщення Наймачеві в п’ятиденний строк з моменту підписання даного Договору за актом передання-приймання, який підписується Сторонами. В акті передання-приймання зазначається технічний стан приміщення і інженерного устаткування в приміщенні на момент передання в найм;

– за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини Наймача.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЙМАЧА

5.1. Наймач має право:

– обладнувати та оформляти приміщення на власний розсуд;

– міняти замки дверей приміщення, укріплювати такі двері;

– здавати приміщення або його частину у суборенду за письмовою згодою Наймодавця;

–          установлювати сигналізацію та інші системи охорони приміщення;

– за свій рахунок здійснювати зміни або поліпшення приміщення при умові обов’язкового попереднього отримання письмової згоди Наймодавця на здійснення робіт по зміні/поліпшенню Приміщення.

5.2. Наймач зобов’язаний:

– використовувати приміщення виключно за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.4 цього Договору;

– утримувати приміщення у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;

– ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини, в строк трьох днів;

– не здійснювати перебудову та перепланування приміщення без письмової згоди Наймодавця;

– безперешкодно допускати Наймодавця до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ НАЙМОДАВЦЕВІ

6.1. Після закінчення строку найму, визначеного цим Договором, Наймач зобов’язаний передати Наймодавцеві приміщення протягом десяти днів з моменту закінчення строку оренди за актом передання-приймання.

6.2. Протягом строку, визначеного в п. 6.1 цього Договору, Наймач зобов’язаний звільнити приміщення та підготувати його до передання Наймодавцеві.

6.3. Приміщення вважається фактично переданим Наймодавцеві з моменту підписання акта передання-приймання Сторонами. У момент підписання цього акта Наймач передає Наймодавцеві ключі від приміщення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір підписується Сторонами.

8.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій же самій формі, що й цей Договір.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *