Диллерский договор (продажа карт доступа к Интернету)

Договір № ДК-____

 

м. Київ

ТОВ “_____________________________”  (надалі – “Трейд”), в особі Директора __________________________, що діє на підставі Cтатуту з одного боку, та______________________________________________ (надалі – “Дилер”), в особі  _______________________________________, що діє на підставі Статуту з другого боку,  а разом – Сторони, уклали Цей Договір про наступне:

1.      Предмет Договору

1.1.   Трейд надає Дилеру для подальшої реалізації передоплачену послугу (надалі – “Послуга”) у вигляді  пластикових заламiнованих карток, які використовуються для забезпечення доступу користувачів до мережі Інтернет в асортименті та за цінами згідно з Специфікацією (Додаток № 1), а Дилер здійснює в інтересах Трейда від свого імені та власними засобами реалізацію цих послуг третім особам (юридичним та фізичним, надалі – “Користувачам”) і сплачує Трейду обумовлену Специфікацією суму за реалізовані послуги.

1.2.   На зазначені в п. 1.1. картки нанесена інформація, необхідна для використання Послуги. Кожна картка має визначений тип, зазначений час використання, ціну та унікальний номер.

2.      Права і обовязки сторін

2.1.   Трейд зобов’язується інформувати Дилера про зміни умов надавання   Послуг та нових сервісах Трейда, інших умовах та обставинах, які можуть сприяти задоволенню потреб Користувачів.

2.2.   Трейд має право переглядати та змінювати не більше одного разу на місяць ціни на Послуги у випадку зміни курсу долара США на 5 відсотків або більше. Про зміну цін Трейд зобов’язаний попередити Дилера не менш ніж за п’ять календарних днів до введення нових цін, встановивши точну дату введення нової ціни. Нові ціни поширюються на всі нереалізовані до дати їх введення Послуги.

2.3.   Дилер зобов’язується від свого імені, своїми засобами і за свій рахунок самостійно здійснювати необхідну комерційну роботу, виконувати переддоговірні дії та укладати з Користувачами Договори про надання Послуг.

2.4.   Дилер зобов’язується здійснювати реалізацію Послуг за цінами, які встановлені цим Договором (Додаток № 1).

2.5.   Дилер має право від свого імені переукладати аналогічні дилерські Договори з юридичними та фізичними особами на подальшу реалізацію Послуг; при укладенні таких дилерських Договорів всю матеріальну відповідальність щодо розрахунків Дилер приймає на себе.

3.Оплата послуг та порядок розрахунків

3.1. Дилер зобов’язується здійснювати оплату за реалізовані протягом місяця  Послуги не пізніше 25 числа поточного місяця.

3.2.   Оплата здійснюється в гривнях України шляхом перерахування коштів на   поточний рахунок Трейда. В графі “Призначення платежу” платіжного доручення обов’язково зазначається номер і дата дилерського Договору.

3.3.   Розрахунок розміру оплати за реалізовані Послуги наведений в Додатку №1 до цього Договору.

3.4.   Не пізніше 25 числа кожного місяця Дилер зобов’язаний надавати Трейду Звіт щодо реалізованих послуг протягом поточного місяця. В звіті обов’язково зазначаються:

– кількість, тип реалізованих Послуг;

– кількість, тип нереалізованих Послуг;

– обґрунтування розміру  дилерської винагороди.

Звіт надається в письмовій формі відповідальному представникові Трейда з фінансових питань згідно Додатку № 3, копії можуть бути передані факсимільним зв’язком. При відсутності  оригіналу Звіту на  останній робочий день місяця, Дилер позбавляється дилерської винагороди за реалізовані Послуги.

3.5.   За виконання своїх зобов’язань за цим Договором Дилер отримує дилерську винагороду. Розмір винагороди розраховується згідно з Додатком №1 до цього Договору і підтверджується Актом.

3.6.   Дилер отримує належну йому дилерську винагороду шляхом утримання частини грошових коштів, одержаних від реалізації Послуг.

3.7.   За письмовою вимогою Трейда Дилер зобов’язується повернути за Актом звірення нереалізовані Послуги на протязі 3-х робочих днів з моменту отримання такої вимоги. Всі Послуги, що повертаються, повинні мати товарний вигляд і непорушені захисні смуги. Всі неповернуті Послуги, або Послуги з порушеною смугою вважаються реалізованими і підлягають оплаті на протязі 5 банківських днів з моменту підписання Акту звірення.

3.8.  Право власності на Послуги переходить до Дилера в момент перерахування грошових коштів за них на поточний рахунок Трейда.

4.      Відповідальність сторін

4.1.   Трейд несе відповідальність за збитки, понесені Дилером внаслідок неналежного виконання Трейдом своїх зобов’язань, якщо документально доведене пряме винне діяння або бездіяння Трейда.

4.2.   В випадках втрати (крадіжки) Послуг у Дилера Послуга вважається реалізованою і підлягає повній оплаті.

4.3.   Дилер приймає  на себе запоруку перед Трейдом за виконання третіми особами умов дилерських Договорів, укладених Дилером в інтересах Трейда. В усіх випадках порушень третіми особами умов Договорів, укладених Дилером, останній зобов’язаний повідомити про це відповідального представника Трейда з загальних питань згідно з Додатком № 3 до цього Договору.

4.4.   В випадку невключення в Звіт (п.3.3 Договору) реалізованої Послуги на протязі звітнього періода Дилер позбавляється дилерської винагороди за розрахунком в частині такої чи таких Послуг, або згідно з Актом звірення.

4.5.   За затримку розрахунків з Трейдом з третього робочого дня  місяця Дилер сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочування. Аналогічно Дилер сплачує пеню в випадку затримки розрахунків за Актом звірення.

5.      Інші умови

5.1.   Сторона, що не виконала умов Договору та своїх зобов’язань, несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2.   Дилер відшкодовує  Трейду всі витрати, що прямо чи побічно виходять з примусового стягнення заборгованості, включаючи  прибуток, який не був отриманий.

6.      Строк дії та умови розірвання Договору

6.1.   Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і є  безстроковим.

6.2.   Договір може бути розірваним за згодою Сторін, при цьому ініціююча Сторона повинна сповістити про це другу Сторону не менш ніж за один календарний місяць до розірвання. Договір вважається розірваним по закінченні цього строку.

6.3.   При виникненні форс-мажорних обставин (в тлумаченні Міжнародного комерційного Арбітражного суду при ТПП України та Вищого Арбітражного суду України), що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню Договору, кожна з Сторін приймає на себе ризик наслідків цих обставин.

6.4.   Всі спори та суперечності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору,  розглядаються в Арбітражних судах України згідно чинного законодавства.

6.5.   Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться за згодою обох Сторін і оформлюються в вигляді Додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього Договору.

7.      Обов’язкові додатки:

7.1.      Додаток № 1 – Специфікація Послуг, цін та розміру винагороди Дилера, процедура замовлення сервісу.

7.2.      Додаток № 2 – Правила користування Послугами.

8.      Реквізити та підписи Сторін

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *